Remissyttrande: Nya regler om utländska föräldraskap och adoption i vissa fall (SOU 2021:56)

Östersjöfred är en obunden ideell kvinnoorganisation. Vi arbetar för en fredlig samhällsutveckling utifrån ett kvinnoperspektiv. Utgångspunkt för vårt arbete är CEDAW, Kvinnokonventionen, och mål 16 i Agenda 2030. Med stöd i dessa två principiella åtaganden som gjorts av Sverige och i de jämställdhetspolitiska mål som riksdagen lagt fast formulerar Östersjöfred ojämställdhet som en pågående kris. Utifrån vår omfattande erfarenhet och kunskap i de sakfrågor som berörs använder vi oss här av rätten att yttra oss över betänkandet Nya regler om utländska föräldraskap och adoption i vissa fall (SOU 2021:56).

Läs hela remissvaret här: