Medlemskap

Vill du bli medlem i Östersjöfred och vara med i vårt arbete? 

Skicka namn, kontaktuppgifter (postadress, e-post och telefon) och en kort motivering om varför du vill vara med till: info(at)ostersjofred.se.

I samband med ansökan om medlemskap betalas medlemsavgiften in på föreningens bankgiro. Märk din betalning med ditt namn.

Medlemsavgift: 100 kronor/år (eller mer)
Bankgiro: 5005-2752

Medlem är enskild person som har betalt av årsmötet fastställd medlemsavgift och som arbetar aktivt inom föreningen utifrån principen att medlemmarna stöttar varandra att vara en del av den förändring de vill se i världen.


Do you want to become a member of the Women’s Baltic Peacebuilding Initiative and be part of our work? 

Send us your name, contacts (postal address, mail and phone number) and a short motivation as to why you want to join to: info(at)ostersjofred.se

In connection to your application for membership the membership fee should be payed to the association’s bank account. Sign your payment with your name.

Membership fee: 100 SEK/year (or more)
Bank account number: 5005-2752

A member is a single person who has paid the membership fee and who works within the Women’s Baltic Peacebuilding Initiative from the principal that members support each other to be part of the change they want to achieve in the world.