Välkommen

Östersjöfred är en partipolitiskt och religiöst obunden förening. Vår vision är en värld där fred är en mänsklig rättighet och där konflikter hanteras och löses utan våld och hot om våld. Föreningens arbete utgår från FN:s kvinnokonvention (CEDAW) och från deklarationen och handlingsprogrammet från FN:s fjärde kvinnokonferens i Peking 1995, Säkerhetsrådets resolution 1325:2000 och Feministiska överenskommelser och krav från Nordiskt Forum 2014.

En grund för föreningens arbete är också Mål 16 i Agenda 2030 som säger: ”Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, ge tillgång till rättssystem för alla och bygga effektiva, ansvarstagande och inkluderande institutioner på alla nivåer.”


Women’s Baltic Peacebuilding Initiative

Women’s Baltic Peacebuilding Initiative is a politically and religiously independent association. Our vision is a world where peace is a human right and conflicts are handled and solved without violence and threats of violence. The association is based on the Beijing declaration and Action plan from the United Nations fourth women’s conference in Beijing 1995, the Security Council Resolution 1325:2000, Feminist agreements and demands from Nordic Forum Malmö 2014 – New Action on women’s Rights and goal 16 in Agenda 2030 saying:

“Promote peaceful and including communities for sustainable development, give judicial access to everyone and build efficient, accountable and including institutions on all levels”