Föreningen Östersjöfred


Vision och syfte

Föreningen Östersjöfreds verksamhet utgår på kort och längre sikt från vår vision om en värld där fred är en mänsklig rättighet och där konflikter hanteras och löses utan våld och utan hot om våld.

Vårt syfte är att utifrån Deklarationen och Handlingsplanen från FN:s fjärde Kvinnokonferens i Peking 1995 arbeta fredsbyggande i Östersjöområdet:

  • Fred på lokal, nationell, regional och global nivå är uppnåelig och är oupplösligt förbunden med framsteg för kvinnor, vilka utgör en grundläggande styrka för ledarskap, konfliktlösning och främjande på alla nivåer av fredens bevarande
  • Pekingdeklarationen, punkt1
  • Främja kvinnors bidrag för att gynna en fredskultur
  • Handlingsplanen från Peking, strategiskt mål E.4


Ändamål

Vårt ändamål är att:

  • I solidaritet och samarbete med kvinnoorganisationer i Östersjöområdet förebygga våld och väpnade konflikter och verka för gemensam mänsklig säkerhet, rättvisa samt hållbar fred och utveckling genom att hävda jämställdhetens och det kvinnliga ledarskapets betydelse för dessa frågor
  • Utifrån en helhetssyn göra en inventering av kunskaper, erfarenheter och idéer om möjligheter att motverka och eliminera fiendebilder och skapa förståelse, förtroende och olika former av samverkan mellan många aktörer
  • Med dialog, utbildning och kultur inspirera och underlätta för flickor och kvinnor att ta fredsfrämjande initiativ, t. ex inom ramen för vänortssamarbete
  • Barnets bästa kommer i främsta rummet vid alla beslut som berör barn
  • Som ett led i samarbetet mellan kvinnoorganisationerna skapa ett handlingsprogram för fredsbyggande i Östersjöområdet.


Verksamhetsbild


Historien bakom Östersjöfred

Under århundraden har kvinnor och kvinnorörelsen arbetat för fred. Några initiativ är kända som milstolpar i fredshistorien.

För hundra år sedan, 1915, samlades 1100 kvinnor i Haag för att gemensamt ”protestera mot krigets vansinne och ohygglighet”. Den resolution som man enades om handlar om medkänsla, demokrati, civila insatser, förebyggande av krig, internationellt samarbete, konstruktiv fred och avslutas med ”Kvinnors solidaritet står fast”. Läs mer här.

Efter konferensen i Haag tog kvinnor från olika svenska organisationer initiativ till en resolution byggd på Haag-resolutionen.  De organiserade Kvinnornas fredssöndag över hela Sverige den 27 juni 1915. På 343 möten anslöt sig 88 734 kvinnor till resolutionen! Läs resolutionstexten här:

Ungefär 100 år senare, i december 2014, inbjöd utrikesminister Margot Wallström till ett möte om den feministiska utrikespolitiken med representanter från civila samhällets organisationer.  I fokus var övertygelsen att jämställdhet och kvinnors ökade deltagande är avgörande. Margot Wallström ville höra om idéer och initiativ, om förslag till utformning och inbjöd till samarbete.

Direkt efter mötet träffades några av deltagarna och beslöt att anta dagens utmaning och förvalta arvet från våra föregångare i kvinno- och fredsrörelsen. Gensvaret var starkt när initiativet spreds.

Östersjöfred – Women’s Baltic Peacebuilding Initiative bildades 20 maj 2015. Föreningens utgångspunkt är Deklarationen och Handlingsplanen från FN:s fjärde Kvinnokonferens i Peking 1995 som Sverige undertecknat och förbundit sig att arbeta för. En nyckelmening lyder så här:

*Fred på lokal, nationell, regional och global nivå är uppnåelig och är oupplösligt förbunden med framsteg för kvinnor, vilka utgör en grundläggande styrka för ledarskap, konfliktlösning och främjande på alla nivåer av fredens bevarande.

Vårt fokus är fred och säkerhet i Östersjöområdet. Det är vårt närområde och är en fråga som berör många människor, och den är central i den säkerhetspolitiska debatten. Med utgångspunkt i kvinnors historiska erfarenheter och skarpa perspektiv vill vi utveckla möjligheter till långsiktiga fredsbyggande insatser genom tankesmedjan Östersjöfred – Women’s Baltic Peacebuilding Initiative.