månadsarkiv: november 2021

Trygg förlossning en självklarhet

Sveriges Kvinnolobby har i flera år lyft fram fakta om förlossningsvårdens brister. Läget har blivit akut i Region Stockholm, men problem finns på många håll. Östersjöfred ser god mödravård och förlossning under trygga förhållanden som en avgörande rättighet för kvinnor. En manifestation för att stödja mer pengar till förlossningsvården anordnas den 16 november i Stockholm. Läs mer om eventet här: https://fb.me/e/4l89BcU8B

Brev om säkerhet för sammankomster

Östersjöfred samarbetar med andra kvinnoorganisationer för att ta fram ny kunskap om och driva på förbättringar av kvinnors livssituation. Vi ingår i det sk CSW-nätverket. CSW, Commission on the Status of Women, är FNs särskilda organ för att genomlysa staternas arbete med kvinnors rättigheter. Nätverket genomför årligen en sammankomst för att diskutera utvecklingen inom olika samhällsområden och komma fram till överenskommelser om det fortsatta arbetet, sk Agreed conclusions. Sammankomsten brukar samla tusentals kvinnor och ideella kvinnoorganisationer. De senaste två åren har sammankomsten genomförts digitalt p g a covid-19. Tyvärr har detta inneburit att kvinnofientliga personer stört kvinnorörelsens seminarier genom hatfulla, hotfulla och nedsättande kommentarer. Sveriges Kvinnolobby har för CSW-nätverket nu skickat ett brev till CSW för att uppmärksamma frågan och kräva att CSW som arrangörer tar ansvar för detta.

EUSBSR Workshop on Gender Equality in Innovation 17 November 2021 online

Östersjöfred är partner i projektet EUSBSR Forum for Gender Equality&Growth 3.0. Projektet bedrivs inom ramen för EUs Östersjöstrategi (EUSBSR) och med Östra Partnerskapet (EAP) inom PA INNO (Policy Area Innovation). Fokus för workshopen är utmaningar och möjligheter för att garantera jämställdhet i olika stödsystem, att främja jämställdhet i Östersjöstrategins PA INNO och att presentera goda exempel på metoder inom detta område.

Remissyttrande: Nya regler om utländska föräldraskap och adoption i vissa fall (SOU 2021:56)

Östersjöfred är en obunden ideell kvinnoorganisation. Vi arbetar för en fredlig samhällsutveckling utifrån ett kvinnoperspektiv. Utgångspunkt för vårt arbete är CEDAW, Kvinnokonventionen, och mål 16 i Agenda 2030. Med stöd i dessa två principiella åtaganden som gjorts av Sverige och i de jämställdhetspolitiska mål som riksdagen lagt fast formulerar Östersjöfred ojämställdhet som en pågående kris. Utifrån vår omfattande erfarenhet och kunskap i de sakfrågor som berörs använder vi oss här av rätten att yttra oss över betänkandet Nya regler om utländska föräldraskap och adoption i vissa fall (SOU 2021:56).

Läs hela remissvaret här: