Möt Forum Jämställdhets digitala utställare (8-9 februari)

Östersjöfred deltog på Forum Jämställdhet i februari inom ramen för vår medverkan i projektet EUSBSR Forum Gender Equality & Growth 3.0. Forum Jämställdhet gör nu en specialpresentation av utställarna, däribland projektägaren Winnet Sverige:

Winnet Sverige är en ideell organisation med verksamhet på alla nivåer i samhället. Den röda tråden i deras verksamhet är samarbete i partnerskap och nätverk på lokal, regional, nationell och internationell nivå. Winnets gräsrotsförankring är en ovärdelig styrka för att synliggöra och öka kunskapen om effekten av kvinnors deltagande i samhällsutvecklingen på lika villkor. De arbetar för att synliggöra kvinnors villkor och förutsättningar att delta i den demokratiska samhällsutvecklingen för att säkerställa en hållbar nationell, regional och lokal tillväxt och utveckling. I samarbete med Winnet-organisationens medlemmar verkar de för att deras metoder och kunskaper implementeras i det regionala tillväxtarbetet.

Vilken är Winnet Sveriges viktigaste jämställdhetsfråga just nu? Att mobilisera kvinnor att organisera sig och därmed driva på och stärka våra nätverk och partnerskap för att säkerställa kvinnors ekonomiska egenmakt att självständigt forma sina liv och arbetsliv till egen försörjning. För att Sverige fortsatt ska utvecklas demokratiskt måste kvinnors deltagande i samhällsutvecklingen på demokratiska grunder sättas högre upp på den offentliga agendan. Vi anser att ett jämställt företags- och innovationsfrämjande system måste säkerställas i beslut om beviljade medel för förändring i samhällets tillväxt.

Läs om flera digitala utställare här: Forum Jämställdhet 2022