Kvinnor, fred & säkerhet 2019

Jubileumsåret sammanfaller med covid-19 pandemin. Viktigt att detta inte leder till en tillbakagång utan utgör ett tillfälle att bygga tillbaka bättre och mer jämställt och säker-ställa att våra fredsinsatser i pandemins spår blir mer hållbara.

Ann Linde, utrikesminister

Läs tredje rapporten från arbetet med Sveriges nationella handlingsplan för genomförande av FN:s säkerhetsrådsresolutioner om kvinnor, fred och säkerhet 2016-2020: