Grevio

Europarådets expertgrupp om våld mot kvinnor, GREVIO, har nu granskat om hur väl Sverige lever upp till bestämmelserna i Europarådets konvention mot våld mot kvinnor, Istanbulkonventionen.

I rapporten lyfter GREVIO fram Sveriges insatser mot våld mot kvinnor och pekar på ett antal framsteg, bland annat den svenska samtyckeslagstiftningen gällande sexualbrott.

Men GREVIO påpekar också att våldsutsatta kvinnors tillgång till hjälp och stöd varierar stort över landet, och att tillgång på stöd kan vara extra begränsad för kvinnor som befinner sig i särskilt utsatt situation. GREVIO ber också Sverige att se till att rättsväsendet kan hantera inkomna ärenden som rör våld mot kvinnor och vål i nära relationer.