Det som driver freden ifrån oss

Att tala om fred är också att våga tala om det som driver freden ifrån oss. Att upprustning och kärnvapenarsenal är en sådan sak är känt och noga beskrivet. Att ojämställdhet också driver oss från freden är insett av några men inte så noga beskrivet.

Vi behöver arbeta för jämställdhet mellan kvinnor och män. Vi ska ta kvinnors rättigheter och livsförhållanden som fredlig utgångspunkt för att ändra skeva maktförhållanden och göra oss medvetna om den acceptans av våld och förnedring av kvinnor som genomsyrar så mycket i världen. Det är inte bara i krigstid som flickor och kvinnor utsätts för exempellöst våld, utan även i villakvarteret i småstaden och i småpojkarnas telefoner. I krig inför strider används våld mot kvinnor i pornografi för att hetsa soldaterna att bära våldet med sig, lämna sin mänsklighet och begå bestialiska handlingar. Våld mot kvinnor ligger ett klick bort, för alla att ta del av.

Kvinnors roll i den mänskliga fortplantningen får aldrig leda till diskriminering av kvinnor, till undandragande av kvinnors grundläggande mänskliga rättigheter och mänskliga värdighet, står det i FNs Kvinnokonvention, CEDAW. Ett samhälle som accepterar överenskommelser om kvinnor som medel för andras behov av pengar, makt och kroppar, i pornografi, prostitution och i surrogathandeln, kommer aldrig att vara fridsamt. För att upprätthålla sådant förtryck krävs våldskapital.

Det driver freden ifrån oss.

Gertrud Åström, april 2023