Kvinnorörelsen skriver historia – första alternativa zero draft till CSW någonsin

Varje år sammanträder Commission on the Status of Women, CSW, i FN i New York för att under två veckor genomlysa situationen för kvinnor i världen och komma fram till gemensamma slutsatser, sk Agreed Conclusions. Varje årlig sammankomst har ett särskilt tema som ska behandlas. Årets tema är ”Achieving gender equality and the empowerment of all women and girls in the context of climate change, environmental and disaster risk reduction policies and programmes”. Utgångspunkt för staternas behandling är ett sk zero draft som sammanställs av UN Women.

Under flera år har kvinnorörelsens kritik mot FN vuxit sig starkare och handlat om ökande svårigheter att vara delaktig och bli hörd. De senaste åren har kritiken också ökat över att FN-organ fört fram ett språkbruk som osynliggör kvinnor och även kvinnoorganisationer. FN-organ, som UN Women, kritiseras för att avvika från sk agreed language, det vill säga det språk och de begrepp som staterna tidigare kommit överens om. Det är också tydligt att den språkliga förskjutningen och de begrepp som används påverkar de analyser som görs och förslag som lyfts fram.

I år har kvinnoorganisationer för första gången, på initiativ av CSW NGO Geneva, skrivit en alternativ zero draft för att tydligt formulera vad kvinnor och kvinnors organisationer ser som problem och lösningar. UN Women har ännu inte presenterat sin zero draft.

Se  missiv samt alternativ zero draft här: